Return to Home Page
Latest corrections, May 13, 2001

Some Irish Folk Songs in Journals

JIFSS:

Journal of the Irish Folk Song Society. Issues #1-1904; #2 & 3-1905; After #3 about one issue per year. Issues #26-32 are Donnal O'Sullivan's edition of Bunting's MSS. This below is O'Sullivan's index retyped. I hope eventually to get opening lines and translated titles and type them in and combine the indexes here.

Gaelic:

Abhra/n Sni/omhaacha/in; JIFSS #19, 13:
A Brhi/deach Bheaag O/g; JIFSS #20, 33:
A Bhruinnillin Bheusach; JIFSS #16, 116:
A Ghaoith O/n nDeas; JIFSS #7, 24:
Aisling Shea/in De Ho/ra; JIFSS #20, 39:
A Mhile Gra/dh Le Mile La/; JIFSS #6, 17: 
Amhra/n Te/i; JIFSS #16, 45:
Amhra/n No Bo/; JIFSS #20, 55:
Amhra/n Na Leabhar; JIFSS #18, 9:
Amhra/n Na mBre/ag; JIFSS #20, 23:
Amhra/n Na Mine; JIFSS #16, 23:
Anach-Chuain; JIFSS #16, 98
An Aisling Geal; JIFSS #21, 34:
An Beinnsi/n Luacha; JIFFS #15, 30 (words only):
An Brianach O/g; JIFSS #18, 6:
Am Buachailli/n Donn; JIFSS #13, 15 (words only):
An Buailteo/ir; JIFSS #6, 27:
An Buinnea/n Buidhe; JIFSS #20, 46:
An Cailin Deas O/g; JIFSS #16, 86:
An Caisdeach Ba/n; JIFSS #46, 89:
An Caiti/n Ba/n; JIFSS #16, 87:
An Caiti/n Beag; JIFSS #12, 28:
An Capall Draoidheachta; JIFSS #17, 10
An Cnoicin Fraoigh; JIFSS #12, 22 (tune only):
An Corra/n; JIFSS #20, 25:
An Cru/isci/n Lan; JIFSS #10, 24 (three tunes only):
An Cru/isci/n Lan; JIFSS #13, 13 (two tunes only):
An Di/birteach; JIFSS #16, 148:
An Droighnea/n Donn; JIFSS #6, 24:
An Droighnea/n Donn; JIFSS #16, 71:
An Droighnea/n Donn; JIFSS #16, 72:
An Fearr Leogaint D'O/l?; JIFSS #21, 12:
An Gabha Cea/rdchann; JIFSS #16, 137:
An Goirti/n Eo/rnan; JIFSS #18, 11:
An Jug Mo/r Us E/ La/n; JIFSS #19 28:
An Li/ona/n Sidhe; JIFSS #12, 29 (words only):
Anonn 'S Anall, A Mha/iri/n; JIFSS #17, 5:
An Pa/istein Fionn; JIFSS #12, 15 (tune only):
An Po/ni Beag Buidhe; JIFSS #20, 36:
An Pu/ca; JIFSS #10, 22 (tune only):
An Pu/ca; JIFSS #13, 15 (tune only):
An Raici/n A/luinn; JIFSS #16, 132:
An Ro/gaire Dubh; JIFSS #19, 8:
An Seanduine Cam; JIFSS #16, 118:
An Shean-Bhean Bhocht; JIFSS #20, 8:
An Sgeil-pi/n Droighneach; JIFSS #16, 126:
An Sto/ici/n; JIFSS #8, 9:
An Ta/illiu/ir Aerach; JIFSS #21, 9:
An Ta/illiu/ir Is An Piobaire; JIFSS #20, 29:
An t-Athair Brian Mhac Diarmada Ruaidh; JIFSS #6, 18:
An t-Each Bacach Lithmhar; JIFSS #20, 17:
An tSean-Bean Liath; JIFSS #16, 128:
A O'giaigh Uasail; JIFSS #16, 6:
Aoibhneas Na gCuan; JIFSS #8, 20:
Ar Maidin Inde/; JIFSS #21, 29:
Ar Mo Ghabha/il Tri/ Bhaile Atha Cliath Dham; JIFSS #18, 18:
Ar Mo Thaisteal Dom Inde/; JIFSS #21, 15:
Art Ua Ceallaigh; JIFSS #16, 77:
A's O/ro/ Mhi/le Gra/dh; JIFSS #16, 76: 
A Thoma/is, A Mhi/le Sto/iri/n; JIFSS #16, 64: 
Bacach Buidhe Na Le/ige; JIFSS #19, 33:
Bacach Buidhe Na Le/ige; JIFSS #19, 37:
Baint A/irnidhe Fe/ Chuilleabhar Na gCraobh; JISS #1, 5 (tune 
 only):
Baru/n Sla/ine; JIFSS #6, 28 (words only):
Ba/s Agus An Muilleo/ir; JIFSS #16, 62:
Bean An Fhir Ruaidh; JFSS #6, 6 (words only): 
Bean An Fhir Ruaidh; JFSS #6, 18 (tune only):
Bean An tSeanduine; JIFSS #16, 32:
Beannacht An Scola/ire Bhoicht; JIFSS #21, 19:
Beannacht Is Buach De/; JIFSS #7, 29:
Beartli/n Cing; JIFSS #16, 131:
Bhara/ntas A Phla/na; JIFSS #17, 8:
Bi/ Liom, Bi/; JIFSS #16, 96:
Bi/ Liom, Bi, No/ Na/ Bi/; JIFSS #21, 40:
Bi/mi/s Ag O/l; JIFSS #16, 147:
Bobaro/ 'Gus O/ro/ 'Mhi/le Gra/dh; JIFSS #10, 10 (tune only):
Brada/n Ruadh; JIFSS #7, 22:
Brighdi/n Bheusaidh; JIFSS #16, 56:
Brighid Ni'g Aortha; JIFSS #16, 17 (words only):
Buachaill Ruadh; JIFSS #3, 28 (tune only):
Caili/n Beag Na Liachra; JIFSS #18, 16:
Caili/n Ruadh; JIFSS #6, 27:
Caoine; JIFSS #1, 15 (tune only):
Caoine; JIFSS #10, 22 (tune only):
Caoine; JIFSS #13, 12 (tune only):
Caoine A' Bhu/rcaigh; JIFSS #7, 26:
Caoine A' Bhu/rcaigh; JIFSS #19, 15:
Caoine A' Bhu/rcaigh; JIFSS #19, 17 (words only):
Caoine Magaidh; JIFSS #19, 21:
Caislea/n Ui' Ne/ill; JIFSS #16, 9:
Caislea/n Ui' Ne/ill; JIFSS #16, 10:
Caislea/n Ui' Ne/ill; JIFSS #16, 11 (words only):
Caislea/n Ui' Ne/ill; JIFSS #16, 12:
Caislea/n Ui' Ne/ill; JIFSS #16, 136:
Caismirt An Pho/taire Leis An Uisge-Bheatha; JIFSS #16, 109:
Cat Dhairmid Na Bea/rnan; JIFSS 20, 13:
Ceann Dubh Dilis; JIFSS #7, 8 (words only):
Ceann Dubh Dilis; JIFSS #7, 27 (tune only):
Ceann Dubh Dilis; JIFSS #7, 28 (tune only):
Cearc Agus Coileach; JIFSS #16, 74:
Cea/rdcha Antoine Dhuibh; JIFSS #16, 143:
Ce/ Dealbh Dubhach Mo Sce/imhchruth; JIFSS #19, 11:
Cillaoda/in; JIFSS #16, 106:
Coinnlech Glas An Fhoghmhair: JIFSS 16, 134:
Cois Leasa [By the foot of a Rath]; JIFSS #6, 21:
Cois Na Siu/ire; JIFSS #18, 5:
Conchubhar Mhac Coire'ibhe; JIFSS #6, 26:
Condae Mhuigheo/; JIFSS #16, 1:
Condae Mhuigheo/; JIFSS #16, 3:
Condae Mhuigheo/; JIFSS #16, 106:
Cro/ma/n Na Banaltra; JIFSS #10, 9 (tune only):
Crro/nan Na Bo; JIFSS #19, 13:
Cuaichi/n O/ Bharr An Oilea/in; JIFSS #20, 55:
Cuirim-se Chughat An Sealbha/n Seo/dh; JIFSS #21, 44:
Cu/l Na Subh; JIFSS #6, 25:
Cu/l Shle/ibhe; JIFSS #8, 9 (tune only):
Cu/m A' Chiste; JIFSS #18, 15:
Cumha Chearrbhalla/in; JIFSS #20, 49:
Da/ bhFeicfea/-sa Alic Ar Maidin; JIFSS #1, 50:
Da/ dTe/idhinn Go Dti Co/bach; JIFSS #19, 5:
Dochtu'ir Jennings; JIFSS #16, 52:
Domhnall Meigearch; JIFSS #6, 19:
Donnchadh Ba/n; JIFSS #6, 16:
Do Thriallas Na Cianta; JIFSS #20, 5:
Du/utche An Pharoraigh; JIFSS #16, 37:
Du/nada/n Dorcha Donn; JIFSS #21, 37:
E/amon Mha/ga/ine; JIFSS #20, 21:
Eoghan Co/ir; JIFSS #10, 10 (tune only):
Eoghan Co/ir; JIFSS #10, 21 (tune only):
Eoghan Co/ir; JIFSS #13, 12 (tune only):
Eoghan Co/ir; JIFSS #13, 13 (tune only):
Frinseaach Thi/r Eoghain; JIFSS #16, 60:
Gioro/id O/ Mo/rdha; JIFSS #7, 15:
Go d'Tagaidh An Nodlaigh; JIFSS #16, 8:
I gCaol-Doire; JIFSS #21, 5:
I/m Bim Bobaro/; JIFSS #21, 41:
Inghean An Phalaiti/nigh; JIFSS #18, 24:
Inghean Ui/ Mho/rdha; JIFSS #7, 21:
Is Buachaill Aerach, E/adtrom Me/; JIFSS #20, 27:
Is Truagh Gan Mise I Sasana; JIFSS #16, 120:
Le/ine Bharraigh; JIFSS #16, 69:
Liam Ua Raghallaigh; JIFSS #16, 122:
Lionndubh Buidhe; JIFSS #4, 52 (tune only)
Lu/thra Lu/thra No/ Na/ Lu/thra; JIFSS #21, 43:
Lu/ithri/n O/ Lu/thra 'S A Lu/ithra Lu/ithra; JIFSS #21, 39:
Maidean Domhhaigh De/; JIFSS #21, 6:
Maidin Fhoghmhair; JIFSS #16, 36:
Maileo/ Ne/ro; JIFSS #21, 42:
Mainistir Bhaile Chla/ir; JIFSS #16, 50:
Mairbhne Mhac Finghi/n Dubh; JIFSS #18, 20:
Ma/ire Bhru/n; JIFSS #16, 41:
Ma/ire Inis-Seirc; JIFSS #16, 145:
Ma/ire Ni Eidhin; JIFSS #16, 102:
Ma/ire Ni Ghriobhtha; JIFSS #16, 15:
Ma/ire Ni Mhonga/in; JIFSS #16,43:
Ma/ire Stanton; JIFSS #16, 112:
Maire/ad Ni/ Chealla; JIFSS #17, 21:    
Ma/lai/ Thaidgh Ui Shuibhne; JIFSS #20, 31:
Mi/ Le/idi Ne/ill; JIFSS #7, 20:
Mile Sla/n; JIFSS #18, 14:
Mo Chreach Is Mo Cha/s Na/ Tagann Liom Sna/mh; JIFSS #12, 30
 (words only):
Mo Chreach Is Mo Cha/s Na/ Tagann Liom Sna/mh; JIFSS #13, 27
 (tune only):
Moll Dubh An Ghleanna; JIFSS #16, 141:
Mo Mhi/le Sto/r; JIFSS #16, 55:
Mo/ra Ar Maidin Duit, A Spe/irbhean Chiu/in; JIFSS #17, 6:
Muirisc; JIFSS #8, 20:
Mullach Mo/r; JIFSS #16,4:
Na Buachailli Ba/na; JIFSS #16, 32:
Na Tru/mpai; JIFSS #20, 20:
Nelli/ a charaid; JIFSS #16, 34:
Nelli Bha/n; JIFSS #16, 39:
No/irin, Mo Mhain; JIFSS #16, 139:
Oilea/n E/adaigh; JIFSS #16, 115:
Oisin; JIFSS #10, 21 (tune only):
Oisin I aDiaidh Na Fe/inne; JIFSS #13, 14 (tune only):
O/ro/, 'Chumainn Ghil; JIFSS #21, 47:
O/ro/, 'Mhile Gradh; JIFSS #16, 93:
P/earla [Deas] A' tSleibhe Bha/in; JIFSS #6, 27 (tune only):
Peigidh Miste/al; JIFSS #16, 104:
Pice An tSu/gartha; JIFSS #19, 40:
Piobhaire An Mha/la; JIFSS #17, 14:
Raghad-sa 'S Mo Chiti 'Bha/lcaeracht; JIFSS #19, 30:
Ro/s Beag Dubh; JIFSS #13, 11 (tune only):
Sail O/g Ruadh; JIFSS #16, 30:
Sal-iu/-nu/-re-i/; JIFSS #16, 96:
Sa' Mhainstir La/; JIFSS #19, 18:
Seabhac na h-E/irne; JIFSS #7, 21:
Seagha/n O/g Ua Ciardhubha/in; JIFSS #16, 21:
Se/amus O/ Murchadha; JIFSS #19, 24:
Seo/thin Seo/; JIFSS #16, 84:
Seo/ladh Na nGe/aghai/; JIFSS #1, 35 (tune only):
Seo/ladh Na nGamhna 'Sa bhFa/sach; JIFSS #16, 19 (tune only):
Seo/ladh Na nGamhna 'Sa bhFa/sach; JIFSS #16, 20 (words only):
Sgaru/int Na gCompa/nach; JIFSS #6,15 (tune only):
Siubhal, A Ghra/idh; JIFSS #12, 27 (words only):
Siubha/n Ni/g Uidhir; JIFSS #16, 124:
Sla/n Agus Beannacht Le Buaidhreadh An tSaoghail; JIFSS # 16, 48:
'S O'ro/, Downey; JIFSS #16, 97:
Spe/ic Gailleanach; JIFSS #4, 30 (tune only):
Stad, Ariu/ A Ro/gairin, Stad, Stad!; JIFSS #21, 33:
Suantraidhe; JFSS #16, 66:
Ta/ Ainnir Ar An Saoghal So; JIFSS #21, 30:
Ta/ An Sambradh A' Teacht; JIFSS #10, 11:
Ta/ Mo Chleamhnas De/anta; JIFSS #16, 130:
Taobh Na Carriage Ba/ine; JIFSS #6, 23:
Taobh Thall De Claidhe Na Teo/rann; JIFSS #16, 26:
Thuas Ag Gort A' Charna/in; JIFSS #16, 13:
Thugamar Fe/in An Samhradh Linn; JIFSS #16, 67:
Tiocfaidh An Samhradh; JIFSS #7, 19 (tune only):
Tiocfaidh An Samhradh; JIFSS #10, 11:
Tiocfaidh An Samhradh; JIFSS #16, 27:
Tiocfaidh An Samhradh; JIFSS #16, 28 (words only):
Toma/s Ba/n Mac Aodhaga/in; JIFSS #16, 91:
Tri/m Aisling Dom; JIFSS #21, 24:
Tu/irine Mha/ire; JIFSS #16, 80 (I):
Tu/irine Mha/ire; JIFSS #16, 80 (II):
Tu/irine Mha/ire; JIFSS #16, 81:
Uaill-Chumha De/idre [Diedre's lamentation]; JIFSS #8, 7:
Uaisle Triu/chais Cha/rthainn; JIFSS #18, 16:
U/ir-Chill An Chreaga/in; JIFSS #7, 17: 
U/ir-Chill An Chreaga/in; JIFSS #15, 23 (I, tune only): 
U/ir-Chill An Chreaga/in; JIFSS #15, 23 (II, tune only): 
Uiseo/, Mo Leanbh; JIFSS #16, 65:
English:
Adieu! my lovely Nancy; JIFSS #3, 12:
Aileen Aroon; JIFSS #9, 19 (tune only):
Aileen Aroon; JIFSS #9, 20 (tune only):
Airy Bachelor, the; JIFSS #2, 33:
Alexander; JIFSS #14, 30:
Alice O/ Neachtain; JIFSS #11, 17 (tune only):
Alitor; JIFSS #11, 18 (tune only):
Among the Heather; JIFSS #14, 26:
Arthur McBride; JIFSS #3, 19 (tune only):
As Molly was milking; JIFSS #20, 59:
Bailiff's Daughter (of Islington), the; JIFSS #1, 46 (tune only):
Bailiff's Daughter of Isling-town, the; JIFSS #3, 31 (words
 only):
Ballad of Miss Cochrane, the; JIFSS #1, 56:
Ball of Ballynafeidh; JIFSS #3, 17 (tune only):
Banks of the Roses; JIFSS #16, 30:
Barbara Allen; JIFSS #1, 45 (tune only):
Battle of Aughrim, the; JIFSS #8, 29 (tune only):
Beautiful City of Sligo, the; JIFSS #13, 25:
Beresford's Fancy; JIFSS #12, 20 (tune only):
Between Ardmore and Clare; JIFSS #12, 12 (tune only):
Blackbird, the; JIFSS #5, 14 (tune only):
Blackbird, the; JIFSS #5, 15 (words only):
Blackbird, the; JIFSS #18, 36 (I, tune only):
Blackbird, the; JIFSS #18, 36 (II, tune only):
Blackbird, the; JIFSS #20, 62 (I, tune only):
Blackbird, the; JIFSS #20, 63 (II, tune only):
Blackbirt and the Thrush, the; JIFSS #4, 33 (words only):
Black-eyed Susan; JIFSS #15, 31 (tune only): 
Black-eyed Susan; JIFSS #15, 32 (tune only): 
Blazing Star of Drim, the; JIFSS I, 65:
Bonagee; JIFSS #3, 14:
Bonnie Black Irish Maid, the; JIFSS #11, 17 (tune only):
Bonnie Bunch of Roses, O, the; JIFSS #15, 31:
Bonnie Lassie, O!; JIFSS #12, 15 (tune only):
Bonnie Wee Lass of the Glen, the; JIFSS #2, 23 (tune only):
Bonny, Bonny Was My Seat; JIFSS #1, 57:
Bonny Irish Boy, the; JIFSS #17, 20:
Brave Irish Lad, the; JIFSS #15, 20 (words only):
Brian the Brave; JIFSS #12, 17 (tune only):
Brown Wallet, the; JIFSS #12, 21 (tune only):
By the foot of a rath [Cois Leasa]; JIFSS #6, 21:
Caili/n Deas; JIFSS #19, 44:
Castlerea Air; JIFSS #18, 35 (tune only):
Catharine Ogie; JIFSS #2, 22 (tune only):
Charley Williken; JIFSS #8, 14:
Clan March; JIFSS #1, 51 (tune only): 
Clear Fountain; JIFSS #8, 18 (tune only):
Cold and Raw (2 settings); JIFSS #5, 16, 17 (tune only, part of
 Alice C. Bunten's refutation of nonsense by W. Grattan Flood in
 his article 'The Irish Airs in the "Beggar's Opera"', JIFSS 
 #4, 1905. Yankee Doodle and Nancy Dawson are among others that
 Flood there claimed were Irish.)
Coll's Reel; JIFSS #2, 13 (tune only):
Cong Reel; JIFSS #3, 17 (tune only):
Corner, the; JIFSS #20, 56:
Coulin, the; JIFSS #8, 20 (tune only):
Cow Jumped over the Garden Wall, the; JIFSS #19, 47:
Croppies, Lie Down!; JIFSS #19, 49:
Cruel Lake of Wolfrinn, the [Willie Leonard]; JIFSS #9, 15:
Cruel Wars of High Germany, the; JIFSS #1, 10:
Dance Tune; JIFSS #9, 47 (tune only):
Dan, Dan, Was a Funny Wee Man; JIFSS #14, 36:
Dandy Mantua Maker, the; JIFSS #8, 10 (tune only):
Dan Rede's Gallows Song; JIFSS #13, 14 (tune only):
Dark-eyed Gypsey-O!, the [Gipsy Laddie, Child ballad]; JIFSS #1,
 42:  
Dear Irish Boy, the; JIFSS #15, 29-30 (three tunes only):
Deserter, the; JIFSS #4, 19:
Deserter, the; JIFSS #13, 12 (tune only):
Deserter, the; JIFSS #19, 43:
Drocketty's March; JIFSS #15, 19 (tune only):
Easter Snow; JIFSS 35, 14 (tune only):
Ellen, the Rose of the Vale; JIFSS #12, 18 (words only):
Erin's Lovely Home; JIFSS #1, 11:
Every Rose is Bonny in Time; JIFSS #8, 17:
Excise Man, the; JIFSS #8, 11 (tune only):
Fairy Reel, the; JIFSS #1, 19 (tune only):
Farewell Ballymoney; JIFSS #8, 12:
Farewell, Dear Erin; JIFSS #17, 17:
Farewell to dear Sligo; JIFSS #9, 13:
Farewell Ye Well, Ballymoney; JIFSS #13, 28: 
Fare You Well, Sweet Donegal; JIFSS #18, 29:
Father Tom O'Neill; JIFSS #11, 18:
Flower of Finae, the; JIFSS #17, 15:
Flower of Magherally O!; JIFSS #1, 57:
Flower of Magherally O!; JIFSS #1, 58:
Foal and the Mare, the; JIFSS #20, 57:
Foggy Dew, the; JIFSS #3, 33 (tune only):
Fox Hunter's Jig, the; JIFSS #15, 11 (tune only):
Fun at Donnybrook, The; JIFSS #10, 19 (tune only)
Garryowen; JIFSS #15, 13 (tune only):
Geese in the Bog, the; JIFSS #2, 14 (tune only):
General Munroe; JIFSS #1, 18 (tune only):
Girl I left behind, the ; JIFSS #18, 46:
Glacan's Reel; JIFSS #2, 13 (tune only):
Green Grow the Rushes; JIFSS #13, 29:
Grim King of the Ghosts; JIFSS #5, 18 (in Alice Bunten's
 refutation of Grattan Flood):
Harvest Song; JIFSS #14, 31 (tune only):
Heathy Hill, the; JIFSS #12, 22 (tune only):
Herring, the; JIFSS #13, 23:
Hey, My Kitten! My Kitten!; JIFSS #3, 15 (tune only, Yellow 
 Stockings?):
Hills of Glenshee, the; JIFSS #10, 15 (tune only):
I am oft times like the lonesome dove; JIFSS #8, 12:
I know my love; JIFSS #1, 52 (tune only):
I know my love; JIFSS #2, 24 (words only):
In Aghadowey; JIFSS #8, 13 (tune only):
Inconstant Lover, the; JIFSS #4, 21 (tune only):
In Freedom's Cause; JIFSS #10, 22 (tune only):
In Freedom's Cause; JIFSS #15, 17:
Innishowen Air; JIFSS #14, 26 (tune only):
Irish Girl, the; JIFSS #3, 26:
Irish Girl, the; JIFSS #14, 35:
Irish Ho-hone, the [Fizwilliam Virginal book]; JFSS #5, 17 (in
 Alice Bunten's refutation of Grattan Flood's assertion that 
 this is Cold and Raw):
Irish Howl, the; JIFSS #5, 20 (in Alice Bunten's refutation of
 Grattan Flood): 
Irish Trot, the; JIFSS #5, 20 (I, in Alice Bunten's refutation of
 Grattan Flood):
Irish Trot, the; JIFSS #5, 20 (II, in Alice Bunten's refutation
 of Grattan Flood):
It is my deep sorrow; JIFSS #10, 10 (tune only):
It's when the boys come in at nights; JIFSS #3, 13:
Johnny Doyle; JIFSS #1, 66 (tune only):
Johnny Taylor; JIFSS #5, 12 (tune only):
Jolly Old Wife, the; JIFSS #2, 14 (tune only):
Jolly Weaver, the; JIFSS #4, 20:
Kate of the Bonnie Blue Eyes; JIFSS #12, 18 (tune only):
Kathleen Nowlan; JIFSS #8, 22 (tune only):
Killyburn Braes; JIFSS #18, 27:
Killyburn Braes; JIFSS #18, 28:
Kinnegad Slashers, the; JIFSS #15, 14:
Lakes of Goona, the; JIFSS #3, 17 (tune only):
Lamentation; JIFSS #15, 10 (tune only):
Lamentation of De/irdre for the Sons of Uisneach; JIFSS #8, 7:
Lamentation of Owen O'Neill; JIFSS #13, 16 (tune only):
Lamentation on the death of a fox; JIFSS #5, 12 (tune only):
Lament for Father John Murphy; JIFSS #2, 27 (tune only)
Lament for Humphrey Lynch of Co. Clare; JIFSS #15, 10 (tune
 only):
Lament for Owen Roe O'Neill; JIFSS #10, 23 (tune only):
Lament for Willie Leonard [Lake of Coolfin]; JIFSS #9, 15:
Lament of a Druid; JIFSS #1, 16 (tune only):
Lament on leaving Glendowan; JIFSS #1, 16 (tune only):
Lass with the bonny brown hair, the; JIFSS #2, 14:
Lass with the bonny brown hair, the; JIFSS #2, 15 (tune only):
Lass with the bonny brown hair, the; JIFSS #2, 15:
League and the Slashers, the; JIFSS #7, 33 (tune only):
Letterkenny Frolic, the; JIFSS #1, 36 (tune only):
Light Jig, the; JIFSS #15, 11 (tune only):
Lillibulero; JIFSS #5, 17 (in Alice Bunten's refutation of
 Grattan Flood):
Lillibulero; JIFSS #15, 13 (tune only):
Lilt; JIFSS #15, 13 (tune only):
Little Bunch of Rushes, the; JIFSS #15, 30 (tune only):
Little house under the hill, the; JIFSS #15, 14 (tune only):
Little Jimmy Murphy; JIFSS #13, 23:
Lord Robinson's only Child (Tam Lin, Child ballad); JIFSS #1, 47:
Lovely Armoy; JIFSS #1, 12:
Lovely Glenesk; JIFSS #2, 23 (tune only):
Lowlands Low, the; JIFSS #3, 24:
Lowlands of Holland, the; JIFSS #2, 31:
Lowlands of Holland, the; JIFSS #2, 32:
Lullaby; JIFSS #18, 35 (tune only):
Lumps of Pudding; JIFSS #5, 21 (in Alice Bunten's refutation of
 Grattan Flood):
MacCarthy's March, the; JIFSS #15, 9 (tune only):
MacSweeney's March, the; JIFSS #15, 16:
MacKenna's Dream; JIFSS #18, 38:
Maid of Neagh Town, the; JIFSS #9, 14 (words only):
Maid of the Mourne shore, the; JIFSS #5, 13 (tune only):
Man who came over from Ireland, the; JIFSS #3, 15 (tune only):
March of Owen Roe O'Neill; JIFSS #15, 16 (tune only):
March of the tribes to Gaslway; JIFSS #15, 18 (two tunes only):
Mary will you do it again; JIFSS #1, 35 (tune only):
Men of Garvagh, the; JIFSS #13, 29:
Milking refrain; JIFSS #3, 32:
Mistress More; JIFSS #8, 15:
Molly Bawn Aroo; JIFSS #3, 25 (words only):
Molly of Cushendall; JIFSS #1, 17:
Mongerlin; JIFSS #14, 30:
Moorlough Mary; JIFSS #2, 21:
Moorlough Mary; JIFSS #9, 15 (tune only):
Mother's lamentation, a; JIFSS #7, 33 (tune only):
Mrs. Villiers Stuart's Air; JIFSS #12, 17 (tune only):
My Blooming Daisy; JIFSS # 8, 13 (tune only):
My Boy Tommy O!; JIFSS #16, 33:
My Flora and I; JIFSS #4, 23:
My love is with Lord Nelson; JIFSS #2, 28 (tune only):
My own bonny boy; JIFSS #3, 21 (tune only):
My own Rod's the Sorest; JIFSS #2, 35:
Nightingale, the; JIFSS #12, 26 (words only):
Of all the simple things we do (D'Urfey's song to Poor Robin's
 Maggot); JIFSS #5, 18 (in Alice Bunten's refutation of Grattan
 Flood):
Oh, Gus Niel; JIFSS #8, 19:
Oh! My honey. sweet and funny; JIFSS #12, 28:
Oh, stop your hand, Lord Judge; JIFSS #13, 14 (tune only):
O, It's down where the water runs muddy; JIFSS #3, 21:
O, it's purty to be in the bonny Church Island; JIFSS #5, 37
 (words only):
O Johnny, Johnny; JIFSS #8, 16:
Old man in the wood; JIFSS #1, 43:
One evening fair as I roved out; JIFSS #1, 5:
Our President; JIFSS #18, 39 (tune only):
Parick Sarsfield; JIFSS #11, 16 (two tunes only):
Peep of day; JIFSS #5, 13 (tune only):
Phelimy Phil; JIFSS #5, 37 (words only):
Poor Irish boy; the; JIFSS #4, 30 (tune only):
Poor Robin's Maggot (Of all the simple--); JIFSS #5, 19 (in Alice
 Bunten's refutation of Grattan Flood):
Potheen Makero; JIFSS #8, 29 (tune only):
Pretty girls of Abbeyfeale, the; JIFSS #1, 6 (tune only):
Protestant Boys, the; JIFSS #15, 13 (tune only):
Rapparee March; JIFSS #15, 18 (tune only):
Ripest of Apples, the [Water is wide]; JIFSS #9, 29:
Rising of the Moon, the; JIFSS #3, 33 (tune only):
Rising of the sun, the; JIFSS #15, 17 (tune only):
Rodney's Glory; JIFSS #13, 27 (tune only):
Rosebud of Corrignarie; JIFSS #13, 17:
Roving Journeyman, the; JIFSS #12, 23:
Sailor boy, the; JIFSS 17, 18:
Sailor's Farewell, the (Adieu, my lovely Nancy); JIFSS #3, 12
 (two):
Seven Rejoices of Mar, the; JIFSS #12, 24:
She's the dear maid to me; JIFSS #20, 60:
Shule agra; JIFSS #12, 27 (words only):
Slumber song, the; JIFSS #15, 10 (tune only):
Song of U/na; the; JIFSS #10, 23 (tune only):
Spinning Refrain; JIFSS #3, 32 (tune only):
Spinning wheel song; JIFSS #10, 10 (tune only):
Squire of Edinboro' Town, the; JIFSS #1, 45:
Step dance; JIFSS #8, 16:
Sun is gone down in the West, Love, the; JIFSS #18, 32:
Sweet Beaulieu Grove; JIFSS #10, 19:
Sweet Carnlough Bay; JIFSS #18, 31:
Tea Reel; JIFSS #3, 16 (tune only):
There's nae a thrush; JIFSS #14, 33:
Three little drummers, the; JIFSS #12, 19 (tune only):
Thresher, the; JIFSS #12, 16 (tune only):
Time it was once; JIFSS #8, 11 (tune only):
Town of Antrim, the; JIFSS #18, 26:
Trip we took over the mountains, the; JIFSS #8, 13:
Trip we took over the mountains, the; JIFSS #11, 14 (tune only):
'Twas on a winter's evening; JIFSS #2, 34:
Uncle Rat went out to ride; JIFSS #4, 22:
Vale of Avoca, the; JIFSS 12, 19 (tune only, Is this the 18th
 century one?):
Village Reel, the; JIFSS 18, 39 (tune only):
We are the boys that know how to dot it; JIFSS #5, 13 (tune
 only):
Wee Duck, the; JIFSS #14, 27:
Wild Irish boy, the; JIFSS #15, 28 (tune only):
Willie Reilly and Polly Kiely; JIFSS #17, 16:
Would you have a young virgin; JIFSS #5, 19 (in Alice Bunten's
 refutation of Grattan Flood):
You couldn't stop a lover; JIFSS #2, 36:
You might well cause an eagle to come down from his nest; JIFSS
 #2, 36:
Young Girl's Reel; JIFSS #13, 26 (tune only): 

No title:
Song Air. Name unknown; JIFSS #1, 6 (tune only):
Unknown; JIFSS #2, 28 (tune only):
Irish Air; JIFSS #4, 30 (tune only):
No mane; JIFSS #11, 17 (tune only):
No name; JIFSS #15, 11 (tune only): 

JFSS and FMJ:

Journal of the Folk Song Society, and Folk Music Journal. Latter, 1975, contains songs collected by Tom Munnelly from Irish Gypsies, and three from Jim Carroll obtained from Irish travellers around London. (ZLXn = Laws, X,n; ZCn = Child #n") 1st line/ title Let young and old with me make bold/ The Longford Murder (LP38) For the tinker got whistle and he blew it loud and shrill/ The Rozzin Box [see Jolly Beggar, Politick Beggar-Man, Gaberlunzie Man, Clout the Caldron] The lord and his lady/ False Lankum (ZC93) Well turned your tale purty Polly, she said/ The North Strand (ZC4) For there bein' a red Squire love in Edinbobough Town/ Johnny Barden (ZC100) Oh William Scanlan is my name/ William Scanlan Well young Desmond Coate was out fowlin'/ Ballymount Forset so Green For she's young tall and handsome, Aye by every degree/ Donneybrook Fair (one of several so titled).

Gaelic:

Agus tra/nho/inin de/anach i ge/in coesh| Tra'nho/ini/n De/ancah
 I Ge/in [Late one Evening]; JFSS 23, p. 112, 1920
Airimshe an ca/ili/n sho'f shu/al| Cai/lin Deas Chru/iti na Mo| 
 [The pretty milkmaid]; JFSS 23, p. 179, 1920 [see p. 176]
Aishling geal do hlad tei/'m ne/al| Aishling Geal [A Bright 
 Vision]; JFSS 24, p. 224, 1921
Aryr is me/ mw'anar coesh tui/v fleasca/n Gharhig| Aryr is Me/ 
 'Mw' Anar [Yesterday I was alone]; JFSS 25, p. 274, 1921
Aryr is me/'g aerycht er no/in| Er E/ring Ni/ Neo/ssuing Ce/ Hi/
 [For the World I wound not say who she is = For Ireland I'd not
 tell her name]; JFSS 23, p. 133, 1920  
Cad a gheanhig saguirt feasta gan airigead cle/iri?| Cad A 
 Gheanhig Saguirt Feasta [What are the priests to do?]; JFSS 24,
 p. 232, 1920
Ce/ he/ shin amu/ go wil fwar er a fhuh| E/amon A Chnuic [Ned of
 the Hill]; JFSS 25, p. 283, 1921 [1 verse each of Gaelic and 
 English versions]
Ceo/ drycgta cheo/l i/hi chun fa/in me| Ceo/ Drychta [A Magic 
 Mist]; JFSS 23, p. 181, 1920
A cha/ilin a chu/i chravuig| Cai/lin a Chu/il Chravuig [Girl of 
 the Branching Tresses]; JFSS 23, p. 170, 1920. 2nd is tune 
 only, and 3rd is tune (I lie on your grave) from another work
A chou/rsuin a chrui/ shtig| A Cho/ursuin a Chrui/ Shtig [Dearest
 Neighbours, or Song of the Bad Potatoes]; JFSS 23, p. 162, 1920 
Coesh aun ao/iri's me/ spealado/ireacht| An Spealado/ir [The 
 Mower]; JFSS 23, p. 199, 1920
Coshmore; or Cosh-A-More [tune only]; JFSS 10, p. 10, 1907
Da/ me/ingshe fe/inig i ge/ Fortla/irigi| Da/ Me/ing-she Fe/inig
 [If I were in Waterford]| JFSS 25, p. 270, 1921 
A de/anav smuiniti shea vim lium he/inig| An Acili/n Doun [The 
 Dark Maiden]; JFSS 24, p. 213, 1921
Do casg caili/n deas orom vi/ banu/il| Habbit Shirt; JFSS 23, p.
 95, 1920
Do cheapas mar hli/ chu/m ima/cht o/m| An Sa/r [The Mason]; JFSS
 25, p. 293, 1921
Do Cheo/lhingfe/in na guna leat| Eylin a Riu/in [Eileen a Roon]; 
 JFSS 25, p. 327, 1921
Do chiu/lys a la/n gan sha/s a do/sa/ch mo hael| Loch Le/in [Loch
 Leane]; JFSS 23, p. 124, 1920
Do dasag caili/n deas orom| Acaa'n Tuga/in or An Sueshin Ban [The
 twisting of the hay rope, or The White Blanket]; JFSS 23, p. 
 159, 1920
Dom hugus gra/ cle/iv ghoet| Dom Hugus Gra/ Cle/iv Ghoet [I fell
 in love with you]; JFSS 25, p. 295, 1921
Er mos heasduil tri/ Bwailhi na| Aingir Gheas Chru'iti ni Mo [The
 Pretty Milkmaid, Pretty maid milking the cow]; JFSS 23, p. 176,
 1920 [see p. 179]
Er mwaiden De/ Luen is me/ machnav| An Gauin Geal Ban, or Er 
 Mwaidin De/ Luen [The Fair White Calf, or On Monday Morning]; 
 JFSS 24, p. 246, 1921
Er mwaidin er dru/cht is me'|Er Mwaidin Er Dru'cht [Walking in 
 the Dewy Morning]; JFSS 25, p. 323, 1921
Er mwaidin ine' coesh Fe/ilivios| Er Mwaidin Ine [Yesterday 
 Morning]; JFSS 24, p. 255, 1921
Er no/in go de/anach a ghlie shas he'inig [Sorry Plight]; JFSS 
 25, p. 307, 1921
Er w'aishling are/r dom tri/m| An Caili'n Deas Ru/a [Pretty Red-
 Haired Girl]; JFSS 23, p. 118, 1920 [Two versions]
Er wo'har Luimini shea ha/rla'm| Avara/n a Wa/ish [The Song of 
 Death]; JFSS 24, p. 215, 1921
Eran anach ma/ he/an tu a di/ol do dtuic| An Ro/s Geal Duv [The 
 Fair Black Rose]; JFSS 23, p. 149, 1920
E/shtig go ninshad mo shce/al| E/shtig Go Ni/nshad mo shce/al 
 [Listen and Let Me Speak]; JFSS 24, p. 235, 1920
E/shtig liu/m-sa shealad| Shean O/ Dyr A Ghleana [John O'Dwyer of
 the Glen. by Warren of Kilkenny, c 1814]; JFSS 25, p. 282, 1921
A Fa/druig, a sto/ruig| A Fa/druit, a Strouig [Paddy Dear]; JFSS
 23, p. 115, 1920
Fwa/ingin Geal a Lae [The Dawning of the Day]; JFSS 24, p. 229, 
 1921. [tune only]
A Ghiarmuid na nae 'shtig| A Ghiarmuid na Nae 'Shtig [Jerry 
 Darling]; JFSS 24, p. 237, 1921
A ghochtu/ir di/lish| A Ghochtu/ir Di/lish [Doctor Dear, or A 
 Litle Hour Before the Day]; JFSS 25, p. 273, 1921
Go deyn doetshe Wa'iri| An Cnuici/n Frui/ch [The Little Heathery
 Hill]; JFSS 24, p. 261, 1921
Gra/ lem anam mo fa/ishtin fiu/n| A/n Pa/ishti/n Fiu/n [The Fair
 Little Child]; JFSS 25, p. 285 [1 verse with note of full text] 
An Guirti/n Orna/n, or, Buachuili/n Fi/oroi/g [A very Young Lad];
 JFSS 23, p. 193, 1920
A heaec's riu/in is fada liu/m| An Cla/r Bog De/il [The soft Deal
 Board]; JFSS 23, p. 194, 1920. 2 versions
Hios coesh na tini shea veahis mo chyra| Bo/ na Leah-Ayirci [The
 One-Horned Cow]; JFSS 24, p. 244, 1921
Is bean tu buint lu/chara| An Caili/n Doun Deas [The pretty dark
 girl]; JFSS 25, p. 267, 1921
Is buechili/n fi/oro/ig mi| An Guirti/n O/rnan [The Little Barley
 Field]; JFSS 23, p. 191, 1920 
Is du/ch shci/osvar ata' an Ly sho| An Chu/il Day Re/ [Dark Moon
 Hollow]; JFSS 23, p. 146, 1920 
Is fada ghomer bu/ereav cur tu/erishe mo ghra| R/ea-Chnuc Mna/ 
 Dui/ [Long have I been troubled]; JFSS 23, p. 154, 1920. 3 
 versions]
Is fada ghonu/em sho a glu/e| Ta/im-she am Chola [I am asleep];
 JFSS 23, p. 108, 1920
Is fada me/'r a mwaidli she ins cho/nui/ er sra/id| An 
 Cru/ishci/n [The Little Jug]; JFSS 25, p. 269, 1921 [Cruischin
 Lan, one unfamiliar verse]  
Is ini/on d'ayiri me/ fe/inig gan aurus| Aililiu/ na Gauna 
 [Heighho, the Calves]; JFSS 24, p. 251, 1921 [two tunes]
Is mo ghra/ le/ir tu| Snui/m a Ghra/ [The True-Lovers' Knot]; 
 JFSS 25, p. 329, 1921
Is saylidiu/irin shingil me brishag a/ ga/rd|An Sayidiu/itin 
 Shingol [The Private Soldier]; JFSS 23, p. 102, 1920
Is teyngdu/ch an po/sa so| An Seanduini [II][The Old Man]; JFSS 
 25, p. 286, 1921 [notes relate tune to "Country Bumpkin" and 
 Jackson's "Cossey's Jig"]
Is triu/r a vi/ a/gum am cheanggal len hi/aeluish| An Seanduini
 [I][Old Man]; JFSS 23, p. 104, 1920
La/ brea/ fre/ini 's me/ dul er anach| An Brianach O/g [Young 
 O'Brien]; JFSS 24, p. 222, 1921
La/ da/ rausa a ngleaun a mwanar| La/ Da/ Fausa [Once Upon a 
 time]; JFSS 24, p. 219, 1921
La/ 'gus me/ teasdal amwanar| La/ 'Gus Me/ Teasdal Amwanar [One 
 Day as I Walked Alone]; JFSS 25, p. 278, 1921
La/'s me/ nrohad Baundan| An Ghaunach [The Stripper]; JFSS 23, 
 p. 184, 1920
La/ile Pa/da ruig im hi ti'n ta/irni| La/ Ile Pa/druig [Patrick's
 Day]; JFSS 24, p. 211, 1921
Le solus na re/ go| Solus na Re [The Light of the Moon]; JFSS 23,
 p. 144, 1920
(o/ san) Luan duv an a/ir ha/inig| Luan Duv an A/ir [On That 
 Fatal Monday]; JFSS 23, p. 130, 1920 
Mohla/n er fada chun mna/ 'gus san a/it sho mo/rti/mpal| Faha 
 Vrea Aerachna Cheo/il [The Fair, Merry Musical Lawn]; JFSS 25,
 p. 324, 1921
Mo/r' agus Mwiri ghoit| Mo/ra er Mwaidin Doet [God bless you]; 
 JFSS 23, p. 150, 1920
Mwaidean Dounuig's me/ dul go| O/chal [Youghal -Harbour]; JFSS 
 24, p. 218, 1921
Mwaidean i/ving oir is me/ gwa'il and ro/d so shios| Raca Brea/ 
 Mo Chi/ng [My Pretty Hair Comb]; JFSS 25, p. 279, 1921
Mwaidean i/ving hauruig dom er inshi coesh ne Baundan| An 
 shaunvean Vocht [The Poor Old Woman]; JFSS 23, p. 186, 1920 
 [extensive note on tunes of this title]
Mwaidin fu/ar fliuch ig eyri su/as dom| Bearta Cru/a [II][Sorry 
 Plight]; JFSS 25, p. 316, 1921
Mwaidin i/ving hauruig coesh aun go nglad shiad Mealavreac| An 
 Sta/ici/n O/rnan [The Little Stack of Barley]; JFSS 24, p. 241,
 1921
Mwaidin Luan Ca/sga tri/d a Mla/rnen suir| Mwaidin Luan Ca/sga 
 [Easter Monday Morning]; JFSS 23, p. 141, 1920
Ni slaitwaidi ca| An Bata Drui/n [Blackthorn Stick]; JFSS 23, p.
 122, 1920
Ni/conca/inin aiting is ainim don a/it aho| Cnoca/ini/n Aiting 
 [Furze Hill]; JFSS 25, p. 318, 1921
Ni/l she/ 'na la/| Ni/ She/ 'Na La/ [It is not day yet]; JFSS 24,
 p. 257, 1921
Nuer a hi/mahw a/s ciun di/| Tayg Bwi [Yellow Teague]; JFSS 23, 
 p. 126, 1920
Nuer d'eyrig an aingir er..| Nuer E'eyrig an Aingir [When the 
 maiden arose]; JFSS 24, p. 250, 1921
She/ airim igom bayintir a/ hi/orra/ le/chie/li/ She/ Airi/m Igom
 Bayinti/r [This is what I always hear]; JFSS 23, p. 167, 1920
Shule, shule, shule amoga lay| Shule, shule; JFSS 19, p. 180, 
 1915 [English singer] [see Engish sections also]
'S do ha/inig bean o/ Chorcuig chu/m| Aryr Is Me/ 'R Mo Wogadyl 
 [Yesterday As I Was Staggerring About]; JFSS 25, p. 299, 1921
'Solc a fear greasuig a Crimi/neach Caum| An Crimi/neach Caum 
 [Crocked Crimmeen]; JFSS 25, p. 267, 1921 [one verse only]
Ta/ bo/ lium er a shliav| Bhean Duv a Ghleana [Dark Woman of the
 Glen]; JFSS 24, p. 229, 1920
Ta/ buachail er w'o/lus| An Po/ni/ Beog Bwi/ The Little Yellow 
 Pony]; JFSS 25, p. 305, 1921
Ta/ sbe/rvean cheaunsa chyn den Cheauntar| An Sbe/rvean Cheaunsa
 [The Gentle Lady]; JFSS 25, p. 313, 1921
Tra'nho/ini/n de/anach amwanar coesh| Tra/nho/oni'n De/anach 
 Amwanar [Alone One Evening]; JFSS 25, p. 303, 1921
Tra/nho/ini/n de/anach i/ nglaschui'/l| Stad, Iriu/ A 
 Reo/guiri/n, Stad! [Stop, Little Rascal, Stop]; JFSS 25, p. 
 290, 1921
Tra/nho/ini/n foir er leattyi/v a reo/id Shea| Bi/mi/sh Ig O/l 
 [Let us be drinking]; JFSS 25, p. 321, 1921
Tra/nho/ini/n sui/ri 'sme/'r wychtuint na gre/ni| Tra/nho/ini/n 
 Sui/ri [On the evening of a holy night]; JFSS 23, p. 169, 1920
Tri Chui/l am anar a ngarha flasi/ving| Cui/l Ruish [Ross Wood];
 JFSS 23, p. 137, 1920
A veacui/she Shea/n o/ wa/r a chnuic| Shean O' Wa/r a Chnuic 
 [John of the Hill-Top]; JFSS 24, p. 260, 1921
W'osna tri/ Luimini| Tuireav Vic Ini/n Duiv [Lament for the son 
 of Fineen Dubh]; JFSS 23, p. 200, 1920
English
As I roved out by the sea side| The Sea Side; or The Elfin 
 Knight; JFSS 10, p. 12, 1907
As I roved out one morning| The Bunch of Rushes; JFSS 10, p. 17,
 1907 [Three tunes, text mostly Gaelic]
As I was a-walking one evening of late| Donald's Return to 
 Glencoe; JFSS 19, p. 100, 1915 [Scots song, with two other 
 tunes for comparison]
At dawn of the morning the ship will be sailing| Farewell to the
 Village; JFSS 10, p. 24, 1907
Away you gasy landscapes| Loch na Gar; JFSS 18, p. 49, 1914
Come, all who approve of sport| The Lovely Sweet Banks of the 
 Rushes; JFSS 10, p. 6, 1907 [Two tunes plus song]
The Eagle's Whisper; or, The Eagle's Whistle [tune only]; JFSS 
 10, p. 34, 1907
Farewell to poor Erin's Isle!| The Emigrant; JFSS 18, p. 53, 1914
For she'd promised to bring me back to Donneybrook fair| 
 Donnybrook Fair (disconnected lyric verses); FMJ 3, 26, 1975
For the tinker got a whistle and he blew it loud and shrill| The 
 Rozzin Box [Jolly Beggar descendent]; FMJ 3, 13, 1975
For there bein' a red Squire love in Edinborough| Johnny Barden 
 (Child #100); FMJ 3, 19, 1975.
I am a young fellow that ran out of my land| [title same]; JFSS 
 23, p. 99, 1920 [In English and Gaelic]
I am a young fellow was given for rural sport| The Elopement; (2
 short versions)/ JFSS 18, p. 55, 1914
I then took my way to the town of Tralee| The Rambler from Clare; 
 JFSS 19, p. 149, 1915 [English singer]
I will tell you now the reason| The Two True Lovers; JFSS 18, p.
 52, 1914
I wish I was on yonder hill| Shule Agra; JFSS 10, p. 26, 107 
 [plus English version from Hampshire and Sharp's "Dickie 
 McPhalion"] [see Gaelic section also]
Let young and old with me make bold| The Longford murder; FMJ 3, 
 8, 1975
The lord and his lady| False Lankum (Child #93); FMJ 3, 15, 1975
O Erin, sad Erin, it grieves me to ponder| The Irish Stranger; 
 JFSS 18, p. 50, 1914
Oh where are you going my pretty little girl, O| Where are you 
 going?; JFSS 25, p. 332, 1921
Oh William Scanlan is my name| William Scanlan (murderer); FMJ 3, 
 23, 1975
One morning in October| The Maid of Listowell; JFSS 18, p. 45, 
 1914.
One night of late I chanced to stray| McKinnon's Dream; JFSS 18, 
 p. 48, 1914 [See McKenna's Drean above] 
One summer's evening as I strayed rambleing| Acquittal of Thomas 
 Holloran; JFSS 18, p. 60, 1914
The Poor Irish Stranger [tune only]; JFSS 10, p. 10, 1907
She got up off her soft down| Biscayo; FMJ 3. p. 36, 1975 [With 
 another tune from Michael Yates]
The ship is ready to sail| [Title same]; JFSS 10, p. 22, 1907
The summer comes, and the grass grows green| [Title same]; JFSS 
 19, p. 97, 1915
'Tis sweet to stray by the meadows| The Blackwater Side; JFSS 10,
 p. 36, 1907
There was a lady in her father's garden| There was a lady in her
 father's garden [The Young and Single Sailor]; JFSSS 25, p. 
 272, 1921 
We are the trav'ling people| Gum Shallack; FMJ 3, p. 38, 1975
Well turned your tale purty Polly| The North Strand (Child #4); 
 FMJ 3, 17, 1975
Well young Desmond Coate was our fowlin'| Ballymount Forest So 
 Green; FMJ 3, 24, 1975
What brought you down from Kerry| Poor Old Man; FMJ 3, p. 39, 
 1975
When first I saw thee, Kate| Kate of Arglyn; JFSS 18, p. 59, 1914
Ye banks and braes and streams around [Burns' song]| Highland 
 Mary; JFSS 19, p. 99, 1914
You Muses why absent from me?| My Broughleen Dhown; JFSS 18, p. 
 57, 1914